Lever

In een notendop

Drie meta-analyses concludeerden dat, op basis van de beschikbare prospectieve cohort- en case-control onderzoeken, is aangetoond dat er een omgekeerd verband bestaat tussen gematigde koffieconsumptie en leverkanker. Dit duidt erop dat koffieconsumptie het risico op leverkanker mogelijk kan verlagen.

Koffie en leverfunctie

Op basis van drie meta-analyses van zowel prospectieve cohortonderzoeken als case-control onderzoeken (Bravi, 2007, Larsson 2007, Bravi 2013) naar leverkanker werd geconcludeerd dat elk van de tien bestudeerde epidemiologische onderzoeken een omgekeerd verband aantoonde tussen koffieconsumptie en leverkanker. De bevindingen wijzen erop dat koffieconsumptie het risico op leverkanker mogelijk verlaagt.

Potentiële mechanismen

Vanuit de epidemiologie zijn er sterke aanwijzingen voor een omgekeerd verband tussen koffieconsumptie en leverkanker. Ditzelfde geldt waarschijnlijk voor leverfibrose en cirrose als gevolg van alcohol. Er is duidelijk behoefte aan kennis omtrent een plausibel biologisch mechanisme om de verbanden te kunnen verklaren en te bevestigen.

Meer informatie

De prevalentie van leveraandoeningen binnen de EU wordt geschat op circa 6% (EASL, 2013a). Anders gezegd, lijden zo’n 29 miljoen mensen aan een leveraandoening. Leveraandoeningen leiden in Europa jaarlijks tot 70.000 sterfgevallen.