Methodologie

Er bestaan vele verschillende soorten studies. Om het voor de lezer begrijpelijk te maken staat hieronder de methodologie beschreven die voor de onderliggende studies is toegepast.

Cohortonderzoek

Een cohortonderzoek is een prospectief onderzoek waarbij personen in een bepaalde leeftijdscategorie (de cohort) gedurende langere tijd worden gevolgd. Deelnemers worden geselecteerd voordat de uitkomst (bijvoorbeeld een bepaald ziektebeeld) optreedt. Bij aanvang van het onderzoek wordt gekeken naar de koffieconsumptie, welke achteraf gerelateerd wordt aan de uitkomst. Het koffieconsumptiepatroon is dus niet beïnvloed door de ziekte of aandoening.

Cross-sectioneel onderzoek

Een cross-sectioneel onderzoek is een onderzoek waarbij men (kleinere) cohorten, die elkaar in de tijd opvolgen, gelijktijdig onderzoekt. Er wordt dan bijvoorbeeld op hetzelfde moment een groep van 31-45 jaar en een groep van 45-60 jaar onderzocht. Daarbij is bij aanvang van het onderzoek gekeken naar verschillen in koffieconsumptie tussen personen die de aandoening wel en niet kregen gedurende het onderzoek. Hierdoor kan een goed beeld worden verkregen tussen bijvoorbeeld koffieconsumptie en het ontwikkelen van een aandoening tussen de leeftijd van 30 en 60 jaar.

Epidemiologisch onderzoek

Epidemiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar het vóórkomen en de verspreiding van ziektes onder de bevolking. Hierbij wordt gekeken naar vragen die te maken hebben met de diagnose van de ziekte, de toekomstverwachtingen en de mogelijke behandelingen, en tevens wie er door een ziekte getroffen worden en welke factoren daarmee te maken hebben. Denk hierbij aan factoren als bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en leef- en eetgewoonten. De resultaten van de onderzoeken worden verzameld en in beeld gebracht in statistieken, die een belangrijk hulpmiddel vormen voor de uiteindelijke analyse.

Interventieonderzoek

Bij interventieonderzoek wordt het effect van de te onderzoeken stof bij een groep mensen gemeten en vergeleken met een controlegroep die de stof niet krijgt. Interventiestudies zijn meestal relatief kort en de groepsgrootte is beperkt.

Meta-analyse

Een meta-analyse is een literatuurstudie van diverse onderzoeken. Dat kunnen bijvoorbeeld interventieonderzoeken, cohortstudies, en/of patiëntcontrole onderzoeken zijn. De meta-analyses waar op deze website naar verwezen wordt zijn literatuurstudies naar de relatie tussen koffieconsumptie en het beoogde effect. Doel bij deze meta-analyses is om een secuurdere uitkomst te verkrijgen.

Patiënt-controle onderzoek

Bij een patiënt-controle onderzoek worden de verschillen onderzocht in het koffieconsumptiepatroon bij groepen personen die een aandoening wel en niet hebben ontwikkeld. Hierbij wordt dus achteraf gevraagd naar het vroegere consumptiegedrag. Nadeel van dit soort onderzoek kan zijn dat het koffieconsumptiepatroon van de mensen met de ziekte niet meer goed herinnerd wordt of anders wordt geschat dan van mensen die de ziekte niet hebben ontwikkeld.